راه اندازی دوباره وب سایت

به دلیل جابجا کردن وب سایت و انتقال به سرورهای داخل کشور و ناقص بود فایل های پشتیبانی مجبور به راه اندازی دوباره وب سایت شدم